KOSZYK JEST
PUSTY

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy Goodies4Foodies.pl, prowadzony pod www.goodies4foodies.pl (dalej zwaną Witryną) przez Goodies4Foodies Agnieszka Kania z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 15/2.

 

Goodies4Foodies.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochronę udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów w ramach sklepu, i podejmuje wszelkie działania niezbędne dla osiągnięcia tego celu

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Goodies4Foodies Agnieszka Kania z siedzibą w Szczecinie (71-434), przy ul. Słowackiego 15/2; NIP: 8511514419, REGON: 812516910, adres e-mail do kontaktu: shop@goodies4foodies.pl; adres korespondencyjny: Goodies4Foodies Agnieszka Kania, ul. Słowackiego 15/2, 71-434 Szczecin.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO ). Za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach dla jakich zostały podane lub zebrane oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przesłanki wskazane w RODO.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora: niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, na zasadach wskazanych w pkt 8, ograniczenia przetwarzania danych, przesłania danych innemu administratorowi ( tzw. prawo do przenoszenia danych ). Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach wskazanych w pkt 12 i 13 Polityki prywatności.
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą składa do Administratora żądanie w oparciu o art. 15–22 RODO, wskazane również w pkt 7 Polityki prywatności, Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli jej informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, przy czym w takim przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku ze złożonym żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę o powodach niepodjęcia działań. Osobie tej służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, Administrator jest obowiązany udzielić jej dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących: cele przetwarzania danych, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – o wszelkich dostępnych informacji o ich źródle. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Administratorowi stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: shop@goodies4foodies.pl lub wysłane pisemnie na adres: Goodies4Foodies Agnieszka Kania, ul. Słowackiego 15/2, 71-434 Szczecin, zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
 8. Jeżeli osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Administratora nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania od niego ograniczenia tego przetwarzania w sytuacji, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania osobie, której one dotyczą, informacji handlowej, za jego zgodą, a także w celu marketingu bezpośredniego Administratora.
 3. Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której one dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane.
 5. Administrator, za zgodą osoby, której dane dotyczą, może przetwarzać dane osobowe w celu badania osoby pod kątem jej zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się w szczególności za pośrednictwem plików cookies.
 6. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w Polityce Cookies znajdującej się poniżej treści niniejszej Polityki Prywatności.
 7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora lub przez osoby upoważnione do tego, na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy, a także jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych przez Administratora, a także w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów.
 8. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Baza danych osobowych klientów Administratora podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 11. Administrator może ujawnić współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia klientom Administratora lepszej obsługi, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Właściciel stosuje mechanizm plików cookies (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze strony internetowej goodies4foodies.pl zapisywane są przez serwer Usługodawcy w pamięci masowej Państwa urządzenia końcowego. Pliki cookies, zapisywane przez stronę goodies4foodies.pl, są nieszkodliwe dla Państwa urządzeń końcowych, jak również dla zapisanych tam Państwa danych. Celem zastosowania opisywanego mechanizmu jest uproszczenie i przyśpieszenie działania strony internetowej (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych stron i szybsze ich ponowne wczytywanie). Mają Państwo możliwość włączenia lub wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki webowej, poprzez którą korzystają Państwo ze strony goodies4foodies.pl.
 2. Zapisywanie oraz przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym następuje za Państwa zgodą.
 3. Właściciel, korzystając z mechanizmu plików cookies, może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP) Klienta.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę goodies4foodies.pl:
  1. nie służą gromadzeniu jakichkolwiek danych osobowych Klienta,
  2. nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia końcowego,
  3. nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania (w tym: programów uznawanych powszechnie za złośliwe),
  4. nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta,
  5. nie są przetwarzane przez serwisy internetowe inne niż sklep goodies4foodies.pl,
  6. mogą być w każdym momencie usunięte z urządzenia końcowego przez Klienta bez porozumienia z administratorem sklepu.
 5. W ramach strony internetowej goodies4foodies.pl wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwszy rodzaj stanowią pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w pamięci masowej urządzenia końcowego Klienta przez czas określony przez administratora sklepu w parametrach plików bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
 6. Pliki cookies na potrzeby sklepu goodies4foodies.pl wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
  2. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie sklepu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać wymaganych danych,
  3. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych ofert w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 7. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies, może w każdym momencie zmienić preferencje przeglądarki webowej, obsługującej na urządzeniu końcowym stronę sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są ustawieniach oprogramowania (przeglądarki webowej). Poniżej znajdują się przykłady dotyczące możliwości zmiany omawianych preferencji w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox:       www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 

Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies (niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Klienta) może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić poprawne korzystanie ze sklepu goodies4foodies.pl

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl