KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego goodies4foodies.pl

 

 §1. Informacje ogólne

 

1.       Właścicielem i operatorem witryny internetowej www.goodies4foodies.pl jest Goodies4Foodies Agnieszka Kania z siedzibą w Szczecinie (71-434), ul. Słowackiego 15/2; NIP: 8511514419, REGON: 812516910, umożliwiająca pod platformą www.goodies4foodies.pl m.in. składanie zamówień - zwaną dalej „goodies4foodies.pl”.

2.       Niniejszy Regulamin został przygotowany z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby właściciela witryny internetowej www.goodies4foodies.pl. Użytkownik korzystający z goodies4foodies.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej www.goodies4foodies.pl i jej usług jest w kraju, z którego ją użytkuje, prawnie dozwolone. 

3.       Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).

4.       Kontakt Klienta z goodies4foodies.pl jest możliwy za pomocą:

a)            poczty elektronicznej - mail: shop@goodies4foodies.pl

b)           dane adresowe właściciela goodies4foodies.pl znajdują się także na stronie w zakładce „Kontakt i dane firmy”.

5.       Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez goodies4foodies.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

 

§ 2. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.       Goodies4foodies umożliwia składanie zamówienia za pośrednictwem strony www.goodies4foodies.pl, która zawiera propozycje produktów i umożliwia ich zakup. Przy każdym produkcie znajduje się opis z podaniem m.in. ceny, producenta, jednostki miary i innych danych. Właściciel goodies4foodies.pl ma obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

2.       Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie www.goodies4foodies.pl, utworzenia Konta Klienta, a także na świadczeniu innych usług, jak np. usługi „Newsletter”.

3.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie zapisywania się na tę usługę, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje m.in. o nowych produktach lub usługach Administratora lub jego partnerów oferowanych przez Administratora. Newsletter przesyłany jest przez Administratora do wszystkich osób, które dokonały jego subskrypcji.

4.       Z usługi Newsletter może skorzystać każda osoba, która na stronie www Administratora aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym usługi Newsletter. W celu zapisania się do usługi Newslettera konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody zarówno na otrzymywanie informacji handlowych, jak i marketingowych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, albowiem Newsletter może zawierać takie informacje. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi Administratorowi wykonywanie na Państwa rzecz tej usługi Newsletter. Udzielenie niezbędnej zgody odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym Newsletter.

5.       Każda osoba korzystająca z tej usługi może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego formularza.

6.       Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie bez rejestracji, ale też po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

6.       Goodies4foodies.pl zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji Klienta, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu Państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszając powszechnie obowiązujące prawo. Klient ma bezwzględny zakaz dostarczania w/w treści.

7.       Goodies4foodies.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej www.goodies4foodies.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności.

8.       Goodies4foodies.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze strony internetowej www.goodies4foodies.pl i jej usług. 

9.       Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron goodies4foodies.pl i oferowanym w jego ramach usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną www.goodies4foodies.pl.

10.   Klient jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11.   Klient ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w serwisie internetowym Goodies4Foodies.pl. Właściciel Goodies4Foodies.pl ma obowiązek przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane osób posiadających konta w serwisie internetowym Goodies4Foodies.pl. 

              

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.         W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)            dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b)           włączoną obsługę Java Script,

c)            włączoną obsługę plików Cookies,

d)           aktywny adres e-mail.

2.         Strona internetowa Goodies4Foodies.pl korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3.         Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji zamówienia.

4.         Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

5.         Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (który staje się loginem Klienta w Goodies4Foodies.pl), hasła i innych wymaganych danych oraz zgód wskazanych w formularzu. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej). W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.         Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

7.         Goodies4Foodies.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Goodies4Foodies.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Goodies4Foodies.pl, ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

a)            cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Goodies4Foodies.pl,

b)           działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)            otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)           uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)           Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)             Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)            podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

8.         Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9.         Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

 

§. 4. Warunki korzystania z Konta i składania zamówienia

 

1.        Goodies4Foodies.pl umożliwia składanie zamówienia towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.goodies4foodies.pl. Zamówienie można składać za pomocą formularza zamieszczonego na stronach internetowych goodies4foodies.pl.

2.        Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3.        Złożenie zmówienia w Goodies4Foodies.pl polega na:

a)            wybraniu towarów spośród prezentowanych na stronach Goodies4Foodies.pl,

b)           dodania ich do koszyka,

c)            wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d)           kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę"

4.        Klient i Goodies4Foodies.pl ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży w siedzibie właściciela Goodies4Foodies.pl w Szczecinie (71-434), ul. Słowackiego 15/2;  telefon:  + 48 600 383 371; e-mail: shop@goodies4foodies.pl,

5.        Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie właściwego adresu e-mail - który staje się jednocześnie loginem Klienta w Goodies4Foodies.pl. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej).

6.        Przyjęcie potwierdzonego zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a)            w przypadku zamówień płatnych gotówką za pobraniem – niezwłocznie po wpłynięciu zamówienia,

b)           w przypadku zamówień płatnych przelewem, szybkimi przelewami - niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku Goodies4Foodies.pl,

c)            w przypadku płatności kartą -  uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7.        Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8.        Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

9.        Ceny produktów ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen.

10.     Zdjęcia produktów służą prezentacji konkretnie wybranych, przykładowych modeli i mają charakter poglądowy, a dostarczone produkty mogą różnić się wizualnie od przedstawionych na fotografii.

11.     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

12.     Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

13.     Minimalne zamówienie to jeden produkt.

14.     Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego produktu.

15.     Klienci Goodies4Foodies.pl uprawnieni są do:

a)            zapoznawania się z ofertą Goodies4Foodies.pl,

b)           składania zamówień,

c)            zamówienia newslettera z informacjami o nowościach w Goodies4Foodies.pl,

d)           dostępu do materiałów video, fotograficznych i tekstowych, związanych z działalnością Goodies4Foodies.pl,

e)           recenzowania i komentowania produktów dostępnych w ofercie Goodies4Foodies.pl,

f)             składania propozycji na produkty, mające w przyszłości stanowić ofertę Goodies4Foodies.pl,

g)            uczestnictwa w forum powiązanym z Goodies4Foodies.pl. 

 

§ 5 . Sposób i termin zapłaty (formy płatności)

 

1.        Płatności za zamówiony towar można dokonać:

a)               gotówką przy odbiorze towaru;

b)              przelewem po złożeniu zamówienia. Towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po wpłynięciu pieniędzy na rachunek właściciela Goodies4Foodies.pl: ING Bank Śląski SA 75 1050 1559 1000 0092 2428 3839;

c)               za pomocą ePrzelewów przez system Przelewy24.pl, towar zastaje wysłany wraz z paragonem po otrzymaniu przez nas autoryzacji , co może trwać do 24 godzin;

d)              kartą płatniczą - transakcje obsługuje Przelewy24.pl;

e)              inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych, indywidualnych ustaleń.

 

 § 6. Rodzaj i koszt dostawy

 

1.       Przesyłki nadawane są raz dziennie w dni robocze.

2.       Dostawy realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki, w godzinach 9 - 17, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.       Dostawy w innych godzinach i w soboty wymagają dodatkowej opłaty dla firmy kurierskiej i mogą być ustalane indywidualnie - w tej sprawie prosimy o kontakt z shop@goodies4foodies.pl.

4.       W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu, zostawia awizo z informacją, jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnego dostarczenia. Kurier zazwyczaj dzwoni przed dostarczeniem przesyłki żeby uzgodnić dogodną godzinę. Z powodów logistycznych nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego w Goodies4Foodies.pl towaru - polecamy naszą bezpieczną paczkę.

5.       Koszt dostawy jest zależny od wagi i liczby paczek oraz wybranej formy dostawy;

6.       Kurier realizuje zamówienia na terenie całej Polski;

7.       Przesyłka zostanie dostarczona do 48 godzin po wysłaniu zamówienia;

8.       Rabat w wysokości kosztów przesyłki nazywany darmową dostawą obowiązuje dla zamówień od 200 PLN;

9.       Realizacja zamówień złożonych w weekend, niezależnie od wybranej formy dostawy, rozpoczyna się w poniedziałek.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.

2.       Wskazany w  ust. 1 powyżej bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a.       dla umowy, w wykonaniu której Goodies4Foodies.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

                                                               i.      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

                                                             ii.      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b.      dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

a.       na adres ul. Słowackiego 15/2, 71-434 Szczecin,

b.      lub na adres e-mail: shop@goodies4foodies.pl.

4.       Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5.       Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy.

6.       Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartego w ramach strony internetowej www.goodies4foodies.pl.

7.       Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Goodies4Foodies.pl w stanie niezniszczonym.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.   Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

12.   Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.       zawartej w drodze aukcji publicznej.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl